Archiwum 2010

GRUDZIE? 2010

herbuzadora1.jpg

 

-------------------------------------------

 

CZERWIEC 2010 
Z przyjemno?ci? pochwalimy si? bardzo udanym wyjazdem na Clubshow organizowany przez Belgian Retriever Club, Turnhout, 20.06.2010. Zg?oszono 7o labradorów z w tym 7 psów z Polski:) Cieszy nas fakt, ?e nasze psy tak dobrze wypad?y w mocnych stawkach w?ród psów z Belgii, Holandii i Francji, gdzie jak wiadomo poziom labradorów jest wysoki. Warto by?o przejecha? 1200km na zachód, by zaprezentowa? nasze psy w mocnych, europejskich stawkach. Labradory ocenia?a znana i ceniona na ?wiecie s?dzia Mrs Heather Wiles-Fone (UK) (Heatherbourne kennel)

polonaisbrc20107.jpg
Kebri Dehar Herbu Zadora CAC, Najlepszy Pies i Zw.Rasy wystawy klubowej BRC Turnhout, Belgia
wi?cej zdj?? z wystawy


----------------------------------------------------

13.06.2010 

Mi?o mi by?o ju? po raz trzeci go?ci? u siebie przysz?ych adeptów kynoterapii, którzy pod czujnym okiem znakomitego fachowca pani Hanny Wojciechowskiej uczyli si? pracy ze szczeni?ciem. Grupa dosta?a do pracy 10 szczeni?t, z których wi?kszo? otrzyma?a doskona?e opinie i wysokie oceny jako przysz?e psy kynoterapeutyczne. Wi?cej o kyno http://www.kynoterapia.eu/
W?a?cicielom m?odych psiaków, nie tylko zreszta labradorów polecam szkolenie pozytywne, prowadzone na wysokim poziomie w Bydgoszczy. Mo?na tam pod okiem fachowca poznawa? tajniki psiej duszy, wi?cej na stronie http://www.kynopark.pl/

kynoter 29.5.jpg kynoter 29.5 (4).jpg
relacja z wizyty kynoterapeutów

-----------------------------------------------------------------------------

06.06.2010 - Ciesz? si?, ?e mog? podzieli? si? z mi?o?nikami labradorów radosnym wydarzeniem. Otó? 6 czerwca nasz senior, znakomity Blondella Blue Peter sko?czy? 12 lat!!! Zdrowie mu dopisuje, humor rownie?, mam nadziej?, ze tak b?dzie jak najd?u?ej. Blusiaczku kochany- sto lat!

 

ok.jpg
wi?cej zdj??

-----------------------------------------

13-14.03.2010 na Mi?dzynarodowej Wystawie w Wilnie gdzie przynawany jest tytu? Zwyci?zcy Litwy nasze psiaki wypad?y rewelacyjnie. Hyspire Something Special zosta? M?odzie?owym Zwyci?zc? Litwy 2010, nasz go?? z ameryki Arlon Hyspire Bohemian Ink wygra? mocno obstawion? klas? championów zgarniaj?c CAC,CACIB, Najlepszy Pies w Rasie oraz tytu? Zwyci?zca Litwy 2010! M?oda sunia w?asnej hodowli Honeymoon Herbu Zadora równie? ?wietnie si? zaprezentowa?a zwyci??aj?c w klasie po?redniej i zdobywaj?c wniosek na championa Litwy oraz res. Cacib!

-----------------------------------------

07.03.2010 na wystawie w Drzonkowie nasz m?ody import z USA HyspireSomething Special uko?czy? M?odzie?owy Championat Polski a wspania?y czekoladowy Kebri Dehar Herbu Zadora zdoby? ostatni wniosek potrzebny do tytu?u Champion Polski!! Debiutuj?cy na ringu m?odziutki import z Anglii Centenalee Snow Games at Rocheby zapocz?tkowa? karier? wygran? w klasie szczeni?t.

-------------------------------------------

LUTY 2010

Nowy sezon rozpocz?ty! - fotorelacja z wystawy
 
Na I Nocnej wystawie psów w Bydgoszczy nasze psiaki pokaza?y si? z najlepszej strony i uzyska?y:
Best Puppy Annual's Texas Ranger - nasze zjawiskowe dziecko ze Szwecji w pi?knym stylu rozpocz??o karier? wystawow?:)
kl.m?.medal srebrny HySpire Something Special
Cwc Grandin HZ - pokazywany po raz pierwszy w klasie po?redniej rozpocz?? Championat Polski
Cwc Huntmor Bella Mare Most Wanted, w wieku dwóch lat, pól roku po zdobyciu swojego pierwszego wniosku na Championa uko?czy? starania o ten tytu?. Nasz Charli wystawiany osiem razy, wygra? swoj? klas? siedem razy, wi?c trudno nawet mówi? o staraniach:)
Cwc Arlon HySpire Bohemian Ink- nasz ameryka?ski go?? rozpocz?? Championat Polski
Cwc Honeymoon HZ - pierwszy wyst?p w klasie po?redniej i od razu wniosek na Championa Polski:)
oraz nasza Quara Namoda Bella Mare II dosk w kl.otwartej
 
Kolejnego dnia odby?a si? Walentynkowa wystawa psów i znowu nasze psiaki potwierdzi?y swoj? klas? zdobywaj?c:
Best Puppy Annual's Texas Ranger - koleny raz:)
II w tej klasie by? White Magic HZ - gratulujemy w?ascicielowi udanego debiutu:)
kl.m?.medal br?zowy HySpire Something Special
kl.m?.IV dosk Hill Creek HZ - gratulujemy w?ascicielowi:)
Cwc, Zwyci?zca i Zwyci?zca Rasy Grandin HZ - dzielny ch?opiec:)
medal br?zowy Huntmor Bella Mare Most Wanted
Cwc Arlon HySpire Bohemian Ink - kolejny raz:)
II lok w klasie baby Hikari Sumo HZ - gratulujemy w?a?cicielce udanego debiutu:)
Cwc Honeymoon HZ - kolejny raz:)
III dosk kl.otw Kantata HZ - gratulujemy w?a?cicielce udanego debiutu:)
 
Dzi?kujemy s?dziom za docenienie naszych psów i wspania?e oceny:)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2009 by? dla nas bardzo udany...

 

Zupe?nie niespodziewanie:) min??o 20 lat odk?d zajmuj? si? hodowl? psów a kolejne sukcesy na ringach nie tylko polskich lecz i zagranicznych labradorów wyhodowanych przeze mnie potwierdzaj?, ?e wybra?am dobr? drog?.
 
To czym chcia?abym pochwali? si? najbardziej jest wielki sukces mojego Figero Da Foz HZ, który wypo?yczony do czo?owej ameryka?skiej hodowli bardzo szybko i tylko na wystawach specjalistycznych uzyska? tytu? Championa Ameryki!

W sezonie 2009 a? sze?? psów uzyska?o tytu?y Championa Polski M?odzie?y - La Manche HZGrandin HZZenith of The Sun HZCacoyannis HZHoneymoon HZ oraz importowana z USA Sandamar HySpire I'm So Vain .
 
Doros?e labki równie? mia?y doskona?y sezon i Championat Polski uko?czy? Iverness HZ, a Kebri Dehar HZZenith of The Sun HZ oraz importyHuntmor Bella Mare Most Wanted i Suttonpark Whinston wygrywa?y ca?y sezon zbieraj?c kolejne wnioski na championa, zwyci?stwa rasy czy grupy, a do zamkni?cia Championatu Polski brak im po jednym CWC z wystawy krajowej.

Ciesz? si? gdy wygrywaj? moje psy, ale powodem do najwi?kszej dumy s? sukcesy psów z w?asnym przydomkiem, bo to moja praca hodowlana i moj sukces.
 
Monika Dowgia??o

---------------------------------------------------

Herbu Zadora Show Team :)

Z przyjemno?ci? informuj? o kolejnych siedmiu Championach
w naszej hodowli zdobytych wiosn? 2009.

Ch. Figero Da Foz Herbu Zadora Championem AKC!

Z dum? informujemy, ?e nasz wspania?y FIGERO DA FOZ Herbu Zadora zosta? pierwszym w historii labradorem polskiej hodowli, który uzyska? tytu? American Champion! Dokona? tego wygrywaj?c same wystawy specjalistyczne w konkurencjii ok 300 psów rasy labrador retriever i b?d?c ocenianym przez s?dziów - hodowców labradorów. Warto podkre?li?, ?e punkty na championa otrzymuje wy??cznie Winners Dog i Winners Bitch a nie zwyci?zcy poszczególnych klas, tak, jak w Polsce.
Najwa?niejsze sukcesy Gandusia w USA:
Winners Dog, Best of Winners, Puget Sound LRA, 1 dzie?, s?dzia Jan Granneman, ( hodowla Janrod)
Winners Dog, Puget Sound LRA 2 dzie?, s?dzia Barbara Nowak, ( hodowla Broyhill )Winners Dog, Sierra Vista LRC, s?dzia Chery Conway, ( hodowla Thornwood )

Jest mi niezwykle mi?o poinformowa?, ?e nasz wspania?y Gandhi zosta? Najlepszym Psem (Winners Dog) oraz Najlepszym Ze Zwyci?zców (Best Of Winners) na Specjalistycznej Wystawie Klubu Laradora Puget Sound. S?dziowa? specjalista od rasy J. Granneman, hodowla JanRod. Dzi?kuj? Paniom z Hyspire za doskona?? prezentacje naszego ch?opca.

Mi?o nam poinformowa?, ze nasza sprowadzona z USA Sandamar HySpire So I'm So Vain (wspó?w?.S.Czajor) wygrywaj?c na wystawach mi?dzynar. w Szczecinie i Warszawie oraz krajowej w Olsztynie uko?czy?a w ci?gu trzech kolejnych tygodni :) Championat Polski M?odzie?y. Mi?o nam, ?e w Warszawie i Olsztynie pomimo m?odego wieku zosta?a Zw.Rasy i zaj??a II miejsce na grupie.


Sandamar HySpire So I'm So Vain

Kebri Dehar Herbu Zadora (wspó?w?. W.Pernak) wystawiany przeze mnie trzykrotnie zdoby? zarówno Cwc jak i tytu? Najlepszego Doros?ego Psa w Rasie. Tak wi?c maj?c dwa wnioski z wystaw krajowych i najwa?niejszy z wystawy mi?dzynarodowej czeka ju? tylko na odst?p czas, by zamkn?? Championat Polski.

Równie? nasz sprowadzony z Angli Suttonpark Whinston (wspó?w?.S.Czajor) zdoby? wnioski w Grudzi?dzu, Inowroc?awiu i Warszawie i czeka ju? tylko na regulaminowy odst?p czasu, by zako?czy? Championat Polski.


POETIC JUSTICE Herbu Zadora

Poetic Justice Herbu Zadora Championem Tajlandii!!!!!!! Gratulujemy wlascicielowi.

Na wystawie krajowej w Bydgoszczy Championat Polski sko?czy? nasz Cameswon Bonny Blue Butler, który pokazany by? na wystawach psów tylko sze?? razy z czego pi?? razy wygra?:)
 
Wygrywaj?c wystawy mi?dzynarodowe w Opolu, ?odzi i kilka dni pó?niej w Lesznie sko?czy? Championat Polski Iverness Herbu Zadora.


Iverness Herbu Zadora

Wniosek na Championa z Olsztyna by? ostatnim potrzebnym do zako?czenia Championatu polski dla naszej Fleur De May Herbu Zadora.
 
Dwa wnioski na Championa Polski z wystaw krajowych i ten najwa?niejszy, z wystawy mi?dzynarodowej w Szczecinie ma równie? Huntmor Bella Mare Most Wanted, któremu do zako?czeniam Championatu potrzebny jest tylko odst?p czasu.

Dumna jestem z sukcesów naszego Poetic Justice Herbu Zadora w Azji. W Bangkoku na najwi?szej azjatyckiej wystawie 25-28.06.09 Poetic zdoby? dwa wnioski na Championa Tajlandii i dwa razy res. BOB. Gratuluj? w?a?cicielowi:)


Poetic Justice Herbu Zadora

Nasza m?odzie? te? si? dzielnie spisywa?a:)

Zenith of The Sun Herbu Zadora pobi? absolutnie rekord Polski w?ród labradorów w zdobyciu Championa Polski M?odzie?y- wygrywaj?c dzie? po dniu wystawy w Grudzi?dzu i Inowroc?awiu oraz w kolejny weekend w Opolu tym sposobem w ci?gu tygodnia by? Championem Polski M?odzie?y:))
 
Cacoyannis Herbu Zadora zdoby? swoje wnioski w Bydgoszczy, Kaliszu i Szczecinie. Dodatkowo w Kaliszu by? róznie? Najlepszym Juniorem i Zw.Rasy pokonuj?c doros?e samce w prównaniu. Równie? na wystawie mi?dzynarodowej w Szczecinie wywalczy? tytu?y Najlepszego Juniora oraz Zw.Rasy oraz zdoby? pi?kny puchar zdobywaj?c BIS Junior II.

20 lat min??o...

Z przyjemno?ci? informuj?, ?e w tym roku hodowla Herbu Zadora obchodzi swoje 20-lecie. Jest mi niezwykle mi?o, ?e przez te wszystkie lata moja hodowlastanowi ?cis?? czo?ówk? w kraju.


Ch. Yunwu ShanHerbu Zadora, Ch. Figero Da Foz Herbu Zadora i Ch. Chath Chocolate HerbuZadora

Od pocz?tku swojej drogi kynologicznej dbam o najwy?szy poziom i sprowadzam psy z czo?owych ?wiatowych hodowli. Psy zarówno wychowane jak i wyhodowane przeze mnie uzyskuj? wiele tytu?ów. Do dzisiaj mog? pochwali? si? niepobitym rekordem 55 championów z przydomkiem Herbu Zadora w rasie Labrador Retiever.

 

 
Ja i Multi.Ch. Gromyko Herbu Zadora

Ciesz? si?, ?e psy Herbu Zadora mieszkaj? i wygrywaj? niemal na wszystkich kontynentach. To mnie motywuje do dalszej wyt??onej pracy.

Monika Dowgia??o

-----------------------------------------

 

Jesienna sesja-dziadek Multi Champion Yadigar Yers Herbu Zadora i wnuk Champion Polski, M?odzie?owy Zw.Europy ?rod. i Wsch Yunwu Shan Herbu Zadora.

 

img_0722a.jpg
Zobacz wi?cej zdj??

 

Gratuluj? przedstawicielowi najm?odszego pokolenia zadorek- niespe?na 4 msc Arakan Akor Herbu Zadora (syn naszej Champ. Loresho Jill Good Girl i Bon Bon Chocolate von Budilium Hof) na wystawie klubowej w Serbii zdoby? tytu? Best Baby i BIS Baby. Gratuluj? w?a?cicielom Jelenie i Dejanowi:)

kan best baby.jpg

 Nowymi przyjació?mi zostali chory ch?opczyk i Cheeroki. Patryczek jest ci??ko chorym ch?opcem i marzy? o labradorze. Dosta? od nas w prezencie biszkoptowego pieska.Mam nadziej?, ?e dzi?ki nowemu przyjacielowi szybciej wróci do zdrowia:)

Trzymaj si? Patryk!

 


Mi?o mi poinformowa?, ?e nasze psy zosta?y jako pierwsze w kraju przebadane pod k?tem myopatii. Badanie genetyczne zosta?o wykonane w niemieckim laboratorium Labolkin Gmbh. Wszystkie nasze przebadane psy s? ca?kowicie wolne od tej choroby!!!

W ostatnim czasie uzupe?nione zosta?y u moich psów badania genetyczne oczu pod k?tem prcd PRA. Aktualnie ju? wszystkie psy i suki u?ywane do hodowli maj? badanie pod k?tem post?puj?cego zaniku siatkówki. Kiedy w 2004 roku jako pierwszy hodowca w Polsce zdecydowa?am si? na genetyczne badanie oczu (OptiGen USA) u kilku psów nie sadzi?am, ?e tak wielu hodowców pójdzie w moje ?lady. Ciesz? si? bardzo, ?e tak si? sta?o i mamy w Polsce coraz wiecej przebadanych labradorów.

Wiel? przyjemno?? sprawi? mi sukces mieszkaj?cego w Tajlandii m?odziutkiego psa ORLOV Herbu Zadora FCI (Yadigar Yers Herbu Zadora x Loresho Jill Good Girl), który odnosi ju? pierwsze sukcesy na wystawach. Gratuluj? w?a?cicielowi, dobra robota Boonchai! :)